O spolku - TRIANON, z.s.

O spolku

TRIANON, z.s. vznikl 5. 3. 2003 a byl se stejným datem zaregistrován Ministerstvem vnitra České republiky pod č.j. VS/1-1/53081/03-R a přiděleno identifikační číslo 26621908.

Název TRIANON vychází ze systému TRIÁD v pilotním programu Bez Bariér - Bez Hranic®.

Od roku 2014, kdy vstupuje v platnost nový občanský zákoník, se mění občanské sdružení - TRIANON na TRIANON, zapsaný spolek, zkráceně TRIANON, z.s.

Misí TRIANON je přispět k rozvoji občanské společnosti aktivitami pilotního programu Bez Bariér - Bez Hranic® a k trvale udržitelnému rozvoji příhraničního regionu Česka, Polska a Slovenska.

Trvale udržitelný rozvoj je v TRIANONU vnímán jako průnik tří základních pilířů, tj. ekonomického-sociálního-environmentálního.

Ekonomický pilíř - ověřování a podpora prvků sociální ekonomiky zaměřená na ochranu životního prostředí, cestovní ruch a mobilitu.

 • Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, především osob se zdravotním postižením
 • Zisk je využíván přednostně na rozvoj spolku
 • Spolek se orientuje na místní potřeby, odběratelé jsou ze stejného nebo sousedního kraje
 • Nabídka služeb vychází vstříc místním potřebám
 • Spolek přednostně zaměstnává místní obyvatele a nakupuje od místních dodavatelů
 • Nabízíme služby v rámci náhradního plnění
 • Podíl zaměstnanců se zdravotním postižením trvale přesahuje 80 % z celkového počtu zaměstnanců
 • Jsme nositeli nebo partnery v projektech

Sociální pilíř - sociální inovace z hlediska komplexní podpory inkluze osob ohrožených sociálním vyloučením (zejména OZP, studenti a senioři).

 • Komunikace
 • Informovanost
 • Edukace
 • Integrace
 • Prosazování mobility a přístupnosti prostředí pro všechny
 • Poskytujeme svým zaměstnancům podporu zohledňující jejich specifické požadavky
 • Zaměstnanci jsou pravidelně informováni o chodu spolku a naplňování společensky prospěšných cílů
 • V případě zájmu se mohou podílet na rozhodování o chodu spolku
 • Poskytujeme zaměstnancům z cílových skupin vzdělávání, zohledňující jejich individuální možnosti

Každoročně jsou organizovány konference Bez Bariér - Bez Hranic® s mezinárodní účastí k výměně poznatků o integračních aktivitách jako VEŘEJNÝ AUDIT.

Environmentální pilíř

 • Ochrana životního prostředí v teorii a praxi
 • Podpora nových materiálů a technologií zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu
 • Budování ostrovních systémů energetické nezávislosti
 • Permanentní edukace dětí a mládeže k ochraně životního prostředí
 • Obnovitelné zdroje energie v teorii a praxi
 • Pracovní program Separace pro recyklaci
 • Podpora aplikace obnovitelných zdrojů energie na komunální a přeshraniční regionální úrovni v programu Dni energie na Olši/Olzie
 • Spolek má formulované zásady podnikání šetrného k životnímu prostředí prostřednictvím pracovního programu Separace pro recyklaci a využívání ostrovního systému energetické nezávislosti instalovaného v objektu TRIANON, z.s.

Pilotní program Bez Bariér - Bez Hranic®

K realizaci udržitelného rozvoje aplikujeme vlastní pilotní program Bez Bariér - Bez Hranic®, jehož cílem je propojení systémové přeshraniční spolupráce:

 • podnikatelských subjektů,
 • municipalit,
 • vědeckých a vzdělávacích institucí. Program je otevřen k široké spolupráci.

Program je otevřen všem zájemcům o spolupráci.

Nabízíme dobrovolnictví.

Bez Bariér - Bez Hranic je pilotní program TRIANONU od roku 2003, jehož cílem je propojení spolupráce podnikatelských subjektů, státních a vzdělávacích institucí k podpoře integračních aktivit TRIANON. Program Bez Bariér - Bez Hranic® je otevřen k široké spolupráci.

Cílovými skupinami programu jsou:

 • osoby se zdravotním postižením v produktivním věku,
 • senioři,
 • studenti.

Bez Bariér - Bez Hranic® je název mezinárodních konferencí konaných od roku 2003 k veřejnému auditu účinnosti aktivit zapsaného spolku TRIANON a partnerů pilotního programu.

Konference se koná každoročně v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov Karviná, a. s. a na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity za účasti představitelů významných podnikatelských subjektů, vědecko-vzdělávacích institucí, municipalit, neziskového sektoru a osobností ČR, SK a PL.

Z konferencí je vydáván sborník vystoupení.

Spolku TRIANON byla NRZP udělena Výroční cena MOSTY za organizaci programů integrace v roce 2007.

Projekt RECUR byl vybrán k prezentaci na 5. mezinárodní konferenci o společenské odpovědnosti firem 11. 11. 2008 v Obecním domě v Praze organizovanou Fórem dárců, Britskou obchodní komorou a Nizozemsko-Českou obchodní komorou.